Proste Faktury JPK
Komfort fakturowania dla każdego
Aktualna wersja 3.5

Proste Faktury JPK - Dokumentacja

Rozdział 7.2.
Lokalizacja »
TŁUMACZENIA FAKTUR I RACHUNKÓW

Spis treści  

Poniższy rozdział przeznaczony jest dla zaawansowanych użytkowników komputerów, którzy dodatkowo dobrze znają wymagania jakie prawo podatkowe stawia dokumentom fakturowym oraz w minimalnym stopniu władają językiem angielskim. Omawiane tutaj funkcje programu dają bardzo duże możliwości wpływania na treść drukowanych dokumentów, ale użyte w sposób nieprzemyślany lub bez zrozumienia ich działania mogą doprowadzić do tego, że tworzone faktury i rachunki będą formalnie lub merytorycznie wadliwe.

Jak tworzyć własne tłumaczenia?

Należy wykorzystać narzędzie Tłumaczenia dokumentów, które jest wbudowane w program (Ustawienia|Lokalizacja). Jakkolwiek edytowalne „tłumaczenia użytkownika” przechowywane są w plikach tekstowych (*.dlng, kodowanie UTF-8) w katalogu programu, to nie jest zalecana ich edycja przy pomocy zewnętrznych narzędzi (np. edytorem tekstu). Program musi bowiem zapewnić prawidłową strukturę tychże plików. Jeśli w chwili swojego uruchomienia stwierdzi, że struktura pliku tłumaczenia jest wadliwa, spróbuje naprawić ją poprzez dodanie brakujących lub zmianę nieprawidłowych składników. Jeśli jednak plik będzie wadliwy w stopniu uniemożliwiającym jego naprawienie, program przywróci standardowe tłumaczenie polskie.

Tłumaczenia wbudowane a tłumaczenia użytkownika

Należy pamiętać, że spośród 6 dostępnych w programie tłumaczeń faktur i rachunków, 3 są wbudowane na stałe i nie mogą być bezpośrednio zmienione. To bardzo ważne, gdyż zawsze można powrócić do tłumaczeń standardowych, a w razie uszkodzenia plików zawierających tłumaczenia użytkownika program będzie mógł przywrócić ich domyślną (prawidłową) treść. Chcąc jednak przyjąć tłumaczenie wbudowane za podstawę swojego własnego, należy po prostu skopiować jego treść do wybranego tłumaczenia użytkownika.

Interfejs użytkownika

Nie jest on skomplikowany. Składa się z 6 niezależnych zakładek, z których każda odpowiada jednemu z dostępnych tłumaczeń. Zakładki posiadają dość logiczne funkcje „Zapisz zmiany” i „Cofnij zmiany”. W przypadku modyfikowalnych tłumaczeń użytkownika aktywny jest też przycisk ”Skopiuj z” - umożliwia on wspomnianą już wyżej operację skopiowania treści jednego tłumaczenia do drugiego.

Większość okna zajmuje pole, w którym wyświetlane jest tłumaczenie. Zawartość tego pola odpowiada w zasadzie treści danego pliku tekstowego. Program wspomaga jednak użytkownika poprzez wykorzystanie kolorów oraz taką kontrolę nad edycją wierszy, aby użytkownik nie mógł uszkodzić struktury pliku. Pola szare nie mogą być zmieniane, zaś pola jasne przeznaczone są do edycji.

Jak opisywana jest treść i struktura dokumentów?

Wszystkie faktury i rachunki składają się z pewnych elementarnych cegiełek budujących ich treść. Są to np. „data sprzedaży”, „data wystawienia”, „nazwa nabywcy”, „adres nabywcy”, itd. Każdemu z tych składników odpowiada jeden wiersz w tekstowym, czytelnym dla człowieka pliku tłumaczenia. Jakkolwiek składników tych jest w sumie dużo (łącznie kilkaset), to jednak wiele z nich jest wspólnych dla różnych rodzajów faktur i rachunków. Np. różnice pomiędzy fakturą VAT, kasową i pro forma są wprost znikome - dotyczą tylko nagłówka (tytułu). Aby wprowadzić porządek i przejrzystość plików tłumaczeń:

  • składniki pokrewne (zwłaszcza należące do tego samego rodzaju faktury) są zgrupowane razem,
  • składniki powtarzające się w wielu rodzajach dokumentów są najpierw zgrupowane razem, a potem dołączone pojedynczym wpisem (jako jeden wiersz zatytułowany "$include") do sekcji odpowiadających poszczególnym fakturom i rachunkom.

Pokrewne składniki dokumentów grupowane są w tzw. sekcje. Sekcja ma nazwę złożoną z wielkich liter i ujętą w nawias kwadratowy (np. [INVOICES]). Program podświetla nazwę sekcji na zielono. Wszystko poniżej nazwy sekcji, aż do rozpoczęcia następnej, to składniki dokumentów w niej zgrupowane. Każdemu składnikowi odpowiada jeden wiersz w pliku tłumaczenia. Wiersze mają nazwy i wartości. Np. wiersz przechowujący opis daty wystawienia dokumentu nazywa się „IssueDate”, a jego standardowa polska treść to "Data wystawienia: %s". Nazwy wartości wyświetlane są w kolorze bordowym, zaś same wartości - na ciemnoniebiesko.

Wśród wierszy występują też zawierające w nazwie słowo „Comment” - są to komentarze wyjaśniające dodatkowo przeznaczenie sekcji lub niektórych innych wierszy. Są one wyświetlane przez program w kolorze szarym.

Dołączanie całych sekcji wspólnych wielu dokumentom odbywa się poprzez wiersz zatytułowany „$include”. Wartością takiego wiersza jest nazwa sekcji dołączanych. W sekcji do której dołączono inną dostępne są wszystkie składniki sekcji dołączonej plus te, które wprowadza sama sekcja dołączająca. W rezultacie, opis dokumentów ma następującą strukturę drzewa:

Kolor żółty oznacza faktury i rachunki, dla których można w programie ustawić właściwość języka na wartość inną niż polski, a więc ich przetłumaczenie będzie w praktyce użyteczne.

Argumenty wartości. Niektóre składniki faktur i rachunków charakteryzują się tym, że oprócz jakiegoś stałego tekstu zawierają część zmienną. Np „data sprzedaży” zawiera również konkretną datę wyrażoną liczbami. Nagłówki (tytuły) dokumentów zawierają z kolei ich numer. Są to tzw. wartości ze zmiennymi argumentami. Miejsce, w którym ma zostać wstawiona część zmienna należy oznaczyć kombinacją „%s”.

Znaki (kombinacje) specjalne. Należy wspomnieć o trzech specjalnych kombinacjach znaków, które można wpisać w treści wartości:

|| (dwie pionowe kreski) oznacza złamanie linii
## (podwójny hash) wprowadza po prostu znak #; nie można wpisywać wprost pojedynczego znaku #, gdyż moduł językowy programu wiąże z nim specjalne znaczenie
%% (podwójny znak procenta) wprowadza po prostu pojedynczy znak %; wiąże się to ze szczególną rolą tego znaku w kombinacji %s

Specjalne sekcje [NUMBERS] i [PAYMENTS]. Są to sekcje wskazujące w jakim formacie mają być drukowane daty, liczby czy kwoty pieniężne. W praktyce ustawienia w tych sekcjach odnoszą się do wszystkich faktur i rachunków. Potrzebne są głównie dlatego, że w różnych językach i różnych krajach stosowane są odmienne sposoby zapisu takich wartości. Szczególnej uwagi wymagają następujące wiersze:

DecimalSeparator i ThousandSeparator określają, odpowiednio, separator dziesiętny i tysięczny dla liczb; pusta wartość oznacza, że zostanie użyte ustawienie systemu operacyjnego
CurrencySignPos i CurrencyISOCodePos określają gdzie mają być umieszczane symbole i kody walut przy kwotach pieniężnych (przed (before) lub za (after) liczbną, w języku polskim są zwykle za); symbolem waluty jest np. zł, € lub $, zaś kody ISO to np. PLN, EUR i USD
NumbersToWords generator słownego zapisu kwot pieniężnych; dostępne są generatory dla języka polskiego (PL), angielskiego (EN) i niemieckiego (DE); jeśli wybrana zostanie opcja GENERIC, wówczas słowne zapisy kwot generowane są ze skrótów cyfr składowych z położonego w tej samej sekcji wiersza Digits - przykładowo kwota 423,50 zapisana zostanie jako "czt*dwa*trz 50/100"
PaymentDateToWords generator słownego zapisu terminów płatności (np. „1 tydzień”, „2 miesiące”); dostępne są generatory dla języka polskiego (PL), angielskiego (EN) i niemieckiego (DE), natomiast opcja GENERIC sprawia, że wygenerowana zostanie po prostu bezwględna data wyrażona liczbami

Czy można dodawać nowe składniki faktur i rachunków i usuwać domyślne? Nie można dodawać składników, gdyż program starannie dba, aby zestaw sekcji i wierszy nie został zmieniony. Można je natomiast pośrednio usuwać poprzez pozostawienie danej wartości pustą.

Czy można przetłumaczyć wszystkie rodzaje faktur i rachunków? Niezupełnie. Co prawda wszystkie faktury i rachunki mają odpowiadające im sekcje w pliku tłumaczenia, jednak nie ma obecnie możliwości wyboru języka dla faktury VAT RR oraz zestawień sprzedaży bezfakturowej. W związku z tym są one zawsze drukowane po polsku i próba ich przetłumaczenia będzie nieskuteczna.

Spis treści  Do góry